سازمان پدافند‌غیرعامل کشور یک سازمان (نهاد) حاکمیتی (لشکری و کشوری) است که به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، تسهیل مدیریت بحران و ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه دشمن، در چارچوب و در جهت تحقق منویات و سیاست های ابلاغی و به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل گردیده است.


مطابق بند پ ماده‌ی 106 برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، دستگاه‌ها در راستای کاهش آسیب پذیری ملزم به رعایت اصول و ضوابط پدافند‌غیرعامل می باشند. همچنین طبق بند 19-4 اساسنامه سازمان پدافند‌غیرعامل کشور، شرکت‌های خصوصی و شبه دولتی ملزم به تامین اعتبار مورد نیاز جهت رعایت پدافند‌غیرعامل در زیرساخت‌های حائز اهمیت واگذار‌شده در قالب اصل 44 قانون اساسی و ضوابط ایجاد آن زیرساخت‌ها در قالب بخش خصوصی، از منابع داخلی شرکت می باشند.
از آنجا که بخش عمده‌ای از نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های کشور با استفاده از ابزار تجهیزات حفاظت الکترونیکی، خصوصا نظارت تصویری صورت می پذیرد.بنابراین امنیت، پایداری و صحت عملکرد این تجهیزات که موجب پایداری، ایمنی سرمایه‌ها و پایداری سیستم در شرایط بحران برای سازمان‌ها می گردد، از اهمیت ویژه‌ای از منظر پدافند‌غیرعامل برخوردار است.
از سوی دیگر، نظر به اطلاعات ارزشمندی که این تجهیزات جمع‌آوری می نمایند، دسترسی به این اطلاعات مورد نظر دشمن قرار گرفته است.
به همین منظور، سازمان پدافند‌غیرعامل کشور، الزامات پدافند‌غیرعامل را به شرح زیر به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بانک‌های کشور ابلاغ نموده است:

«با عنایب به اینکه مراکز، ابنیه و تاسیسات آن سازمان از سامانه‌های حفاظت الکترونیک و نظارت تصویری بهره‌مند می باشند، کیفیت، اصالت، امنیت تبادل اطلاعات، پایداری و صحت عملکرد این تجهیزات در عملکرد صحیح و تامین معیارهای پدافند غیرعامل آن سازمان از اهمیت برخوردار است، لذا به منظور تامین تجهیزات دارای اصالت، فاقد مشکلات امنیتی و دارای پایداری قابل قبول در برابر تهدیدات نوین اخذ تاییدیه متناسب با سطح بندی آن دستگاه از منظر اهمیت، ضروری است.
به منظور اجرای الزامات پدافندغیرعامل در سامانه‌های نظارت تصویری و حفاظت‌الکترونیک، پیش از تامین این تجهیزات، انجام اقدامات مقتضی به منظور بررسی سطح امنیت، اصالت و پایداری تجهیزات یادشده از اتحادیه الکترونیک و حفاظتی و یا پایگاه استعلام سطح‌بندی تجهیزات نظارت‌تصویری ( www.egovahi.ir ) ضروری است.»

شایان ذکر است نظر به این ابلاغیه، بهره‌برداری ارگان‌ها از هرگونه تجهیزات فاقد سطح‌بندی از سوی اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران، ممنوع است.