به استناد ماده 12 قانون برگزاری مناقصات, در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی تامین کنندگان به منظور تهیه لیست کوتاه اقدام نماید.لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در این ارزیابی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

عدم عضویت در سامانه مذکور,نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت و شرکت در این ارزیابی اقدام نمایند.

دریافت اسناد ارزیابی توسط تامین کنندگان: به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

مهلت دریافت اسناد ارزیابی توسط تامین کنندگان:از تاریخ 97/03/01 الی 97/03/11 می باشد

مهلت تحویل مستندات ارزیابی:روز دوشنبه مورخ 97/03/28 میباشد.

تامین کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.irica.gov.ir , پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.