هیئت تحریریه نشریه علمی،تخصصی امنیت الکترونیک

  • صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمد قلمچی

  • سردبیر: مهندس سارا قلمچی

  • مشاور: مهندس مصطفی قلمچی