محور‌های نشریه

این فصلنامه با هدف انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران محترم در محورهای زیر مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی و تخصصی  می‌نماید:

  • امنیت الکترونیک
  • هوشمندسازی
  • زیرساخت
  • اتوماسیون صنعتی و SCADA
  • امنیت سایبری