راهنمای نویسندگان

حوزه انتشار مطالب چیست؟

فصلنامه علمی تخصصی “امنیت الکترونیک”، نشریه علمی است که با هدف انعکاس دستاوردهای پژوهشگران و متخصصان در عرصه فناوری اطلاعات و اعتلای سطح دانش نظری این حوزه منتشر می‌شود.

ساختار مورد پذیرش چیست؟

مقالات باید بتوانند اطلاعات کافی را به خواننده انتقال دهند، از اینرو لازم است حاوی بخش های زیر باشد:

الف) عنوان مقاله: گویای اصلی ترین نکته و یافته مقاله (نباید یشتر از ۱۵ واژه باشد).

ب) مشخصات نویسنده(نویسندگان) : شامل نام، نام خانوادگی ، وابستگی سازمانی، نشانی پستی و الکترونیکی.

ج)مقدمه: بعنوان قلب مقاله در نظر گرفته می شود. وظايف اصلی مقدمه روشن ساختن موضوع، مشخص نمودن هدف و بدست دادن طرح و نقشه ارايه مطالب برای خواندن كل مقاله است.

د)بدنه مقاله: قسمت اصلی و يا متن مقاله كه در آن پژوهش به طور تفصيلی بیان میشود.

ه)بحث و نتیجه گیری: توصيف مختصر و مفيدی از آنچه بدست آمده ارائه  شود.مشخص شود كه مقاله به روشن شدن مسئله چه كمكی كرده است، دستاوردها و حاصل پژوهش در بخش پايانی بيان می شود.

و)منابع: شـامل تمامـی کتابها،مقالات،گزارش ها و صفحات وب مورد استناد در مقاله.

آیا فصلنامه مقاله می‌پذیرد؟

فصلنامه پذیرای مقالاتی اسـت که حاصل پژوهش هاي نظری، کاربردی و توسعه ای در زمینه تخصصی امنیت الکترونیک باشد، از این رو از تمامی پژوهشگران فعال  در این حوزه دعوت می شود تا مقالات خود را جهت انتشار به فصلنامه ارسال کنند.

چارچوب حروفچینی مقالات چیست؟

یادآوری ۱) شکلها، جدول ها و مراجع باید به ترتیبی که در متن آمده اند شماره گذاری شوند. ( عنوان شکل در زیر آن و عنوان جدول در بالای آن ذکر می شود)

یادآوری 2) شیوه نگارش مراجع و ارجاع آن به متن، مطابق استاندارد نشریات IEEE   می باشد.

یادآوری ۳) لازم است نگارندگان مقاله خود را در محیط WORD با فاصله خطوط 1 ، با قلم B Nazanin  11  با رعایت حاشیه بالا  3 سانتی متر، پایین 1سانتی متر، چپ 5/2 سانتی متر، راست 5/2 سانتی متر و با توجه به نکات بند 4 آماده و ارسال کنند.

یادآوری ۴) هر مقاله پس از بررسی سردبیر به سه داور ارسال می شود،جمعبندی نظرات داوران برعهده سردبیر فصلنامه است . فصلنامه حق پذیرش،ویرایش یا  رد   مقالات را دارد.

یادآوری ۵) ضروری است نشانی کامل پستی و الکترونیکی و نیز شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان در مقالات ارسالی معلوم باشد تا امکان ایجاد ارتباط با نگارندگان فراهم آید. 

موضوعات مورد علاقه در فصلنامه چیست؟

مقالات ارسالی به فصلنامه باید حاوی مطالب جدید،واجد نتایج، روش ها ، مفاهیم و کاربرد ها و یا ترکیب این موارد باشد.

فصلنامه از مقالات مروری، تحلیلی و توصیفی و نیز نامه به سردبیر( جهت نقد،تحلیل و تشرح مقاله ای خاص) استقبال  می کند.

مراحل داوری و پذیرش مقالات چگونه است؟

آن دسته از مقالات که توسط سردبیر مناسب تشخيص داده شوند، به داوری ارسال می شوند.

داوري مقالات توسط دو تن از اساتيد مجرب و متخصص موضوع مقاله انجام مي‌شود.

پس از داوری و انجام اصلاحات (در صورت نیاز) و تایید مقاله،  به نویسنده اعلام می شود تا نسبت به واریز هزینه اقدام نماید.

فرایند بررسی اولیه و داوری و اعلام نتیجه رد یا پذیرش مقاله به نویسنده حداکثر۳ هفته زمان خواهد برد.

فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد.