راهنمای ارسال مقالات

نشریه علمی تخصصی “امنیت الکترونیک” ، نشریه علمی است که با هدف انعکاس دستاورد های پژوهشگران و متخصصان در عرصه امنیت الکترونیک و فناوری اطلاعات و اعتلای سطح دانش نظری این حوزه منتشر می شود.

نشریه پذیرای مقالاتی اسـت که حاصل پژوهشهاي نظری، کاربردی و توسعه ای در زمینه تخصصی امنیت الکترونیک باشد، از

این رو از تمامی پژوهشگران فعال در این حوزه دعوت می شود تا مقالات خود را جهت انتشار به نشریه ارسال کنند.

در این خصوص اشاره به موارد زیر ضروری می باشد:

  • مقالات ارسالی به فصلنامه باید حاوی مطالب جدید، واجد نتایج، روش ها ، مفاهیم و کاربرد ها و یا ترکیب این موارد باشد.
  • فصلنامه از مقالات مروری، تحلیلی و توصیفی و نیز نامه به سردبیر( جهت نقد،تحلیل و تشرح مقاله ای خاص) استقبال می کند.
  • مقالات باید بتوانند اطلاعات کافی را به خواننده انتقال دهند، از اینرو لازم است حاوی بخش های زیر باشد:

الف) عنوان مقاله:گویای اصلی ترین نکته و یافته مقاله (نباید یشتر از15واژه باشد)

ب) مشخصات نویسنده(نویسندگان) : شامل نام، نام خانوادگی ، وابستگی سازمانی، نشانی پستی و الکترونیکی.

ج)مقدمه:بعنوان قلب مقاله درنظرگرفته میشود.وظایف اصلی مقدمه روشن ساختن موضوع، مشخص نمودن هدف و بدست دادن طرح و نقشه ارایه مطالب برای خواندن کل مقاله است.

د)بدنه مقاله:قسمت اصلی و یا متن مقاله که در آن پژوهش به طور تفصیلی بیان میشود.

ه)بحث و نتیجه گیری:توصیف مختصر و مفیدی از آنچه بدست آمده ارائه شود.مشخص شود که مقاله به روشن شدن مسئله چه کمکی کرده است، دستاوردها و حاصل پژوهش در بخش پایانی بیان می شود.

و) منابع: شامل تمامی کتابها،مقالات،گزارش ها و صفحات وب مورد استناد در مقاله.

یادآوری1) شکلها، جدول ها و مراجع باید به ترتیبی که در متن آمده اند شماره گذاری شوند. ( عنوان شکل در زیر آن و عنوان جدول دربالای آن ذکر می شود)

یادآوری2) لازم است نگارندگان مقاله خود را در محیطWORDبا فاصله خطوط1، با قلمB Nazanin11با رعایت حاشیه بالا3سانتی متر، پایین1سانتی متر، چپ5/2سانتی متر، راست5/2سانتی متر آماده و ارسال کنند.

یادآوری3) هر مقاله پس از بررسی سردبیر به سه داور ارسال می شود،جمعبندی نظرات داوران برعهده سردبیر فصلنامه است .

فصلنامه حق پذیرش،ویرایش یا رد مقالات را دارد.

یادآوری4) ضروری است نشانی کامل پستی و الکترونیکی و نیز شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان در مقالات ارسالی معلوم باشد تا امکان ایجاد ارتباط با نگارندگان فراهم آید.